Có 1 kết quả:

shuāng dú

1/1

shuāng dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double and single
(2) allowed dispensation to have second child