Có 1 kết quả:

shuāng dú fū fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

a married couple allowed dispensation to have second child