Có 1 kết quả:

shuāng yǎn shì jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

binocular vision