Có 1 kết quả:

shuāng táng

1/1

shuāng táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disaccharide