Có 1 kết quả:

shuāng tuǐ

1/1

shuāng tuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legs
(2) both legs
(3) two legs