Có 1 kết quả:

shuāng bì

1/1

shuāng bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arms
(2) both arms
(3) two arms