Có 1 kết quả:

shuāng zú

1/1

shuāng zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) both feet
(2) two-legged

Một số bài thơ có sử dụng