Có 1 kết quả:

shuāng zú ㄕㄨㄤ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) both feet
(2) two-legged

Một số bài thơ có sử dụng