Có 1 kết quả:

shuāng guǐ

1/1

shuāng guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double-track
(2) parallel tracks
(3) dual-track (system)