Có 1 kết quả:

shuāng biàn bā sè dōng ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄅㄚ ㄙㄜˋ ㄉㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) eared pitta (Hydrornis phayrei)