Có 1 kết quả:

shuāng biān

1/1

shuāng biān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bilateral