Có 1 kết quả:

shuāng liàn

1/1

shuāng liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

double stranded