Có 1 kết quả:

shuāng miàn

1/1

shuāng miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double-sided
(2) two-faced
(3) double-edged
(4) reversible