Có 1 kết quả:

shuāng yīn jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

bisyllable