Có 1 kết quả:

zá qī zá bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) an assortment
(2) a bit of everything
(3) lots of different (skills)