Có 1 kết quả:

zá wù ㄗㄚˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) various jobs
(2) low-grade work