Có 1 kết quả:

zá gǎn

1/1

zá gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

random thoughts (a literary genre)