Có 1 kết quả:

zá wù

1/1

zá wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) junk
(2) items of no value
(3) various bits and bobs