Có 1 kết quả:

zá suì

1/1

zá suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) offal
(2) mixed entrails
(3) trivial matters