Có 1 kết quả:

zá liáng

1/1

zá liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grain crops other than rice and wheat