Có 1 kết quả:

zá sè ㄗㄚˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) varicolored
(2) motley