Có 1 kết quả:

zá sè shān què ㄗㄚˊ ㄙㄜˋ ㄕㄢ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) varied tit (Sittiparus varius)