Có 1 kết quả:

jī dàn kér

1/1

Từ điển Trung-Anh

eggshell