Có 1 kết quả:

lí shì

1/1

lí shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass away
(2) death