Có 1 kết quả:

lí rǔ

1/1

lí rǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be weaned
(2) weaning