Có 1 kết quả:

lí rèn

1/1

lí rèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave office
(2) to leave one's post