Có 1 kết quả:

lí biè

1/1

lí biè

giản thể

Từ điển phổ thông

ly biệt, chia lìa