Có 1 kết quả:

lí qù

1/1

lí qù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave
(2) to exit