Có 1 kết quả:

lí qí

1/1

lí qí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ly kỳ

Từ điển Trung-Anh

(1) odd
(2) bizarre

Một số bài thơ có sử dụng