Có 1 kết quả:

lí qí yǒu qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

quaint