Có 1 kết quả:

lí hūn

1/1

lí hūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to divorce
(2) divorced from (one's spouse)