Có 1 kết quả:

lí zǐ jiàn

1/1

lí zǐ jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ionic bond (chemistry)