Có 1 kết quả:

lí àn jià

1/1

lí àn jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

free on board (FOB) (transportation)