Có 1 kết quả:

lí gǎng

1/1

lí gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave harbor
(2) departure (at airport)