Có 1 kết quả:

lí yì

1/1

lí yì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vợ chồng bỏ nhau

Từ điển Trung-Anh

to divorce

Một số bài thơ có sử dụng