Có 1 kết quả:

lí jīng pàn dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to rebel against orthodoxy
(2) to depart from established practices