Có 1 kết quả:

lí zhí

1/1

lí zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retire
(2) to leave office
(3) to quit a job