Có 1 kết quả:

lí kǔ dé lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to abandon suffering and obtain happiness (Buddhism)