Có 1 kết quả:

lí èr

1/1

lí èr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defect
(2) to be disloyal