Có 1 kết quả:

lí kāi

1/1

lí kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to depart
(2) to leave