Có 1 kết quả:

lí kāi rén shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to leave this world