Có 1 kết quả:

lí kāi gù xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to leave one's homeland