Có 1 kết quả:

lí jiàn

1/1

lí jiàn

giản thể

Từ điển phổ thông

ly gián, làm nghi ngờ chia rẽ nhau