Có 1 kết quả:

lí duì

1/1

lí duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to leave one's post