Có 1 kết quả:

lí tí

1/1

lí tí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to digress
(2) to stray from the subject