Có 1 kết quả:

nán bù dǎo

1/1

nán bù dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to pose a problem for sb
(2) cannot stump sb