Có 1 kết quả:

nán bù chéng ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Is it possible that ... ?