Có 1 kết quả:

nán yǐ shí xiàn ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hard to accomplish
(2) difficult to achieve