Có 1 kết quả:

nán yǐ zhì xìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hard to believe
(2) incredible