Có 1 kết quả:

nán yǐ zī yǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot control oneself (idiom)
(2) to be beside oneself