Có 1 kết quả:

nán bǎo

1/1

nán bǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard to say
(2) can't guarantee
(3) difficult to protect
(4) difficult to preserve

Một số bài thơ có sử dụng